Home » Acte firme » Acte necesare infiintare SRL Debutant (SRL-D)

Acte necesare infiintare SRL Debutant (SRL-D)

Lista acte necesare infiintare SRL Debutant
Aceleasi acte ca si in cazul infiintarii unui SRL plus:
Declaratie pe propria raspundere de catre fondatori, din care sa rezulte ca anterior datei inmatricularii societatii in registrul comertului, nu a mai detinut si nu detine calitatea de actionar, asociat sau membru al organelor de conducere din cadrul unei intreprinderi constituite in spatial economic european;

Conditi speciale
Intreprinzători cu capacitate de exerciţiu deplină, care îndeplinesc următoarele condiţii:
1. are capacitate juridică deplină de exerciţiu, are vârsta de până la 35 de ani, împliniţi cel mai târziu în ziua înregistrării cererii de înmatriculare a societăţii cu răspundere limitată in Registrul Comerţului;
2. anterior datei înmatriculării societăţii în Registrul Comerţului nu a mai deţinut şi nu deţine calitatea de acţionar, asociat sau membru al organelor de conducere din cadrul unei întreprinderi constituite în spaţiul economic european;
3. înfiinţează pentru prima dată o societate comercială cu răspundere limitată în condiţiile Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind societăţile comerciale şi ale O.U.G. nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntrepriunderilor de către întreprinzătorii tineri;
4. declară pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale pentru declaraţii mincinoase, că îndeplineşte condiţiile prevăzute la lit. b, pe care o depune la Registrul Comerţului odată cu cererea de înmatriculare a societăţii.
Societatea înfiinţată trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
1. Sa fie infiintata pe perioada nelimitata;
2. Sa se încadreze în categoria microîntreprinderilor în condiţiile Legii nr. 346/2004, privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii şi ale O.U.G. nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntrepriunderilor de către întreprinzătorii tineri;
3. Sa fie înfiinţată de catre un întreprinzător debutant, ca asociat unic, sau de cel mult 5 (cinci) întreprinzători debutanţi asociaţi. Condiţiile pentru întreprinzătorul debutant trebuie îndeplinite de fiecare dintre asociaţi;
4. Sa fie administrată de asociatul unic, sau de unul sau mai mulţi administratori dintre asociaţi;
5. Sa aiba obiectul de activitate de cel mult 5 (cinci) grupe de activitate prevăzute de CAEN Rev 2.
În cele 5 (cinci) grupe de activitate nu pot fi incluse ca obiect de activitate al societăţii următoarele:
– intermedieri financiare şi asigurări, tranzacţii imobiliare, activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, precum şi activităţile excluse de normele europene pentru care nu se poate acorda ajutor de stat.
De asemenea, nu pot fi incluse in obiectul de activitate si nici nu se poate acorda ajutor de stat, conform art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 1998/2006 privind aplicarea art. 87 si art. 88 din Tratat ajutoarelor de minimis, pentru următoarele activitati:
a. activităţi de pescuit şi acvacultură, acoperite de Regulamentul Consiliului (CE) nr.104/2000 (CAEN Rev. 2 – 031, 032);
b. activităţi legate de producţia primară a produselor agricole aşa cum sunt enumerate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene (CAEN Rev. 2 – 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017);
c. ajutoarele destinate agenţilor economici care activează în sectorul carbonifer – industria cărbunelui (CAEN Rev.2 – 051, 052).

Tipurile de facilităţi pentru microîntreprinderea S.R.L. Debutant :

a. acordarea de către Agenţie a unei alocaţii financiare nerambursabile reprezentând cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 euro echivalentul în lei, din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente planului de afaceri, pentru care face dovada surselor de cofinanţare. Alocaţiile financiare nerambursabile se acordă în limita sumelor aprobate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri;
b. garanţii acordate de Fondul Naţional de Garantare al Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii S.A. – I.F.N. pentru creditele contractate de „SRL-D” în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate de Agenţie, cu respectarea condiţiilor prevăzute în normele şi procedurile interne ale instituţiilor de credit şi ale F.N.G.C.I.M.M., până la cel mult 80% din valoarea creditului solicitat, în limita sumei de 80.000 euro, echivalentul în lei;
c. scutirea de la plata contribuţiilor de asigurări sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult 4 (patru) salariaţi, angajaţi pe perioadă nedeterminată. Aceasta perioadă constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, iar pentru stabilirea şi calculul drepturilor prevăzute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, se utilizează câştigul salarial mediu brut lunar, pentru care asiguratul plăteşte contribuţia individuală de asigurări sociale. Pentru fiecare salariat, scutirea nu se acordă pentru veniturile salariale lunare care depăşesc cuantumul câştigului salarial mediu brut pe economie din anul anterior;
d. scutirea de la plata taxelor pentru operaţiunile de înmatriculare efectuate la Oficiile Registrului Comerţului, pentru înregistrarea microîntreprinderii;
e. consiliere, instruire şi sprijin din partea O.T.I.M.M.C., în a cărui rază de competenţă îşi are sediul social.

Conform prevederilor O.U.G. nr.6/2011 – art.6 alin.1 – Calitatea de microîntreprindere aparţinând întreprinzătorului debutant se pierde, prin efectul legii:

a. la data de 31 decembrie a anului în care se împlinesc 3 ani de la data înregistrării;
b. la data la care oricare dintre autorităţile competente constată că societatea nu mai îndeplineşte una dintre condiţiile prevăzute pentru infiintare;
c. la data la care activitatea microîntreprinderii aparţinând întreprinzătorului debutant a încetat voluntar sau când a fost declanşată procedura de insolvenţă;
d. la împlinirea a 45 de zile lucrătoare de la data scadenţei unei obligaţii fiscale neîndeplinite;
e. la data depunerii situaţiei financiare semestriale sau anuale, dacă cifra de afaceri pe anul în curs a atins echivalentul în lei al sumei de 500.000 euro. La atingerea acestui prag, microîntreprinderea are obligaţia de a notifica în scris, cel mai târziu până la sfârşitul lunii următoare, oficiul registrului comerţului în a cărui rază teritorială se află sediul său social.
Alin. 2. În termen de cel mult 45 de zile lucrătoare de la pierderea calităţii de microîntreprindere aparţinând întreprinzătorului debutant, societatea comercială respectivă are obligaţia să procedeze la schimbarea denumirii potrivit prevederilor art. 36 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, devenind S.R.L.

RSS Ultimele revizuiri

 • Acte necesare inregistrare casatorie (cununie civila) 31 iulie 2018
    Casatoria se incheie de catre ofiterul de stare civila, la sediul autoritatii administratiei publice locale in a carei raza administrativ-teritoriala isi are domiciliul (resedinta) unul dintre viitorii soti.   Pentru incheierea casatoriei, viitorii soti trebuie sa prezinte fiecare urmatoarele acte: -Declaratia de casatorie, completata personal de catre viitorii soti, in scris, la oficiul de […]
 • Acte necesare inscriere liceu 31 iulie 2018
    Înscrierea la licee a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate se efectueaza, conform unui program afişat de unitatea de învăţământ, pe baza următoarelor acte:   cererea de înscriere; cartea de identitate (daca este cazul) şi certificatul de naştere, în copie legalizată; adeverinţa cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa […]
 • Acte necesare inscriere invatamant primar 31 iulie 2018
                                     DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE     Dosar plic Cerere-tip de înscriere Copie și original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal Copie și original după certificatul de naştere al copilului Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea […]
 • Acte necesare pentru cazare camin 31 iulie 2018
  ACTE NECESARE PENTRU CAZARE • două exemplare ale formularului de contract de cazare (un exemplar pentru student și un exemplar pentru administrația căminului) ‐ formularele se distribuie la administraţia căminului; • cartoteca de flotant completată (va fi oferită de administraţia căminului); • o fotografie color, tip carte de identitate ‐ se va aplica pe legitimaţia […]
 • Acte necesare inscriere copil la cresa sau gradinita 31 iulie 2018
                 Acte necesare pentru inscrierea copilului la cresa sau gradinita    Pentru inscrierea copilului la cresa sau gradinita, aveti nevoie de un dosar care sa contina urmatoarele documente: Cerere; Copii după actele de identitate ale copilului si a parintilor; Acte medicale care să ateste faptul că poate frecventa colectivitatea […]