Carte de Identitate (CI) Romania

Cartea de identitateeste actul de identificare a unei persoane de cetățenie română.

Cartea de identitate, în Romania, este emisă de Serviciile Publice Comunitare Locale de Evidență a Persoanelor (SPCLEP) din fiecare județ din Romania. În fiecare județ sunt organizate un număr limitat de SPCLEP, de obicei în cadrul primăriilor de municipii și orașe din județ, la care sunt arondate localitățile din jur. Fiecare localitate din județ este arondată unui singur SPCLEP.

        Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Bacău îndrumă, coordonează si controlează metodologic activitatea Serviciilor Publice Comunitare Locale de Evidenţă a Persoanelor din judeţe, servicii care primesc documentele necesare în vederea eliberării actelor de identitate în funcţie de domiciliul solicitantului.

        Serviciile Publice Comunitare Locale de Evidenţă a Persoanelor din Romania pe județe

ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE:

Actul de identitate este documentul care se eliberează cetăţeanului român şi care face dovada identităţii, a adresei de domiciliu şi, după caz, a adresei de reşedinţă a titularului acestuia. Acest document se eliberează începând cu vârsta de 14 ani.

Prin act de identitate se înţelege cartea de identitate, precum şi cartea de identitate provizorie şi buletinul de identitate, aflat în termen de valabilitate.

Buletinele de identitate, eliberate în condiţiile legii, rămân valabile până la preschimbarea lor în totalitate.

        Termenul de valabilitate al cărţii de identitate este de:

– 4 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani;

– 7 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18-25 ani;

– 10 ani după împlinirea vârstei de 25 ani;

– permanent după împlinirea vârstei de 55 ani.

CAZURI ÎN CARE SE ELIBEREAZĂ O NOUĂ CARTE DE IDENTITATE:

• la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a fi preschimbat;

• în cazul schimbării domiciliului, a denumirii sau a rangului localităţilor şi străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înfiinţării localităţilor sau străzilor;

• în cazul deteriorării actului de identitate;

• în cazul distrugerii, pierderii sau furtului actului de identitate;

• când fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului ;

• în cazul anulării ;

• în cazul schimbării sexului;

• în cazul atribuirii unui nou CNP;

• pentru preschimbarea buletinului de identitate.

ACTELE NECESARE PENTRU ELIBERAREA UNEI CĂRŢI DE IDENTITATE:

Eliberarea primei cărţi de identitate:

În termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani, minorul, însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială ori de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament, are obligaţia să solicite, eliberarea cărţii de identitate, prezentând la ghişeul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor următoarele documente:

–      cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată de minor şi de una dintre persoanele enumerate mai sus;

–      certificatul de naştere, cu care se face dovada cetăţeniei române, original şi copie;

–      actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal;

–      documentul cu care părintele/reprezentantul legal face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;

–      certificatul de căsătorie al părinţilor sau, după caz, hotărârea judecătorească, definitivă şi irevocabilă, original şi copie, (în cazul în care părinţii sunt divorţaţi);

–      chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate(7 lei);

–      în situaţia în care părinţii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de părintele la care minorul are domiciliul, în condiţiile legii;

–      pentru minorul care, deşi a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească unuia dintre părinţi, locuieşte statornic la celălalt părinte, se solicită declaraţia de consimţământ a părintelui căruia i-a fost încredinţat, din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscrisă adresa la care acesta locuieşte statornic. Declaraţia poate fi dată la ghişeu, în prezenţa personalului serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, iar în situaţiile în care părintele nu se poate prezenta la ghişeu, declaraţia trebuie să fie autentificată la notarul public sau, după caz, la misiunea diplomatică a României din statul în care acesta se află.

 Eliberarea unei noi cărţi de identitate:

–      cererea pentru eliberarea actului de identitate(de la ghişeul SPCLEP);

–      actul de identitate sau un document emis de instituţii sau autorităţi publice (paşaport, permis de conducere, legitimaţie de serviciu, livret militar ori diploma de absolvire a unei instituţii de învăţământ, cu fotografie de dată recentă) în cazul pierderii, furtului sau distrugerii vechiului act de identitate, original şi copie;

–      certificatul de naştere, original şi copie;

–      certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original şi copie;

–      hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz, original şi copie;

–      certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;

–      certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, original şi copie;

–      documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie;

–      chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate;

Dovada adresei de domiciliu se poate face cu unul din următoarele documente:

a) acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare, privind titlul locativ;

b) declaraţia scrisă de primire în spaţiu a găzduitorului persoană fizică sau juridică, însoţită de actul de proprietate al acestuia;

c) declaraţia pe propria răspundere a solicitantului, însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică, prin care se certifică existenţa unui imobil, faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la lit. a) şi b) art. 27 OUG 97/2005; pentru minorii şi persoanele fizice puse sub interdicţie, declaraţia se dă şi se semnează de către părinţi sau de către reprezentanţii lor legali;

d) documentul eliberat de primării, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol.

Persoanele care au deţinut, anterior, un act de identitate, trebuie să-l predea lucrătorului de evidenţă a populaţiei, dacă nu a fost pierdut, furat ori distrus.

Persoanele care deţin carte de alegător sunt obligate să o predea lucrătorului de evidenţă a populaţiei, întrucât, odată cu noua carte de identitate, li se va elibera şi o altă carte de alegător.

Important! Solicitanţii sub 18 ani vor fi însoţiţi de un părinte sau de reprezentantul legal.

În cazul pierderii, furtului, deteriorării sau distrugerii actului de identitate:

  • dovada eliberată de unitatea de poliţie unde a fost reclamat furtul, dacă este cazul;
  • un document emis de instituţii sau autorităţi publice – paşaport, permis de conducere, legitimaţie de serviciu, livret militar ori diploma de absolvire a unei instituţii de învăţământ, cu fotografie de dată recentă – original şi copie;
  • actul de identitate, în cazul deteriorării.
  • in cazul schimbării domiciliului se vor prezenta şi certificatul de naştere al copiilor minori care-şi schimbă domiciliul împreună cu parinţii.

ACTE NECESARE PENTRU STABILIREA REŞEDINŢEI CETĂŢENILOR ROMÂNI:

În cazul stabilirii reşedinţei cetăţenilor români :

– cererea pentru stabilirea reşedinţei- de la ghişeul SPCLEP;

– actul de identitate al solicitantului;

– Unul din următoarele documente cu care se face dovada adresei de reşedinţă:

a) acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare, privind titlul locativ;

b) declaraţia scrisă de primire în spaţiu a găzduitorului, însoţită de actul de proprietate al acestuia, pentru persoanele care solicită schimbarea reşedinţei la o altă persoană fizică;

c) declaraţia pe propria răspundere a solicitantului, însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică prin care se certifică existenţa unui imobil, faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la lit. a) şi b) art.27 OUG 97/2005; pentru minorii şi persoanele fizice puse sub interdicţie, declaraţia se dă şi se semnează de către părinţi sau de către reprezentanţii lor legali;

d) documentul eliberat de primării, din care să rezulte că solicitantul sau după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol.

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE CA URMARE A (RE)STABILIRII DOMICILIULUI ÎN ROMÂNIA:

– cerere pentru (re)stabilirea domiciliului şi cerere pentru eliberarea actului de identitate, însoţite de următoarele documente:

– certificatele de stare civilă ale solicitantului (naştere şi căsătorie – dacă este cazul), precum şi ale copiilor sub 14 ani care îşi restabilesc domiciliul împreună cu părinţii, eliberate de oficiile de stare civilă române, în original şi copie; în cazul solicitanţilor a căror naştere sau căsătorie nu a fost înregistrată în registrele de stare civilă române, se va proceda după cum urmează:

a) cetăţenii români care îşi restabilesc domiciliul în România se vor adresa primăriei ultimului loc de domiciliu avut în ţara, în vederea transcrierii certificatelor de stare civilă procurate din străinătate, atât pentru ei, cât şi pentru copiii minori peste 14 ani;

b) cetăţenii români născuţi în străinătate care nu au avut niciodată domiciliul în ţară şi care au împlinit vârsta de 18 ani, făcând dovada cetăţeniei cu paşaportul C.R.D.S. sau cu adeverinţa eliberată de către Direcţia Generală de Paşapoarte – Serviciul Probleme de Migrări şi Cetăţenie, se vor adresa Primăriei sectorului 1 al mun. Bucureşti, în vederea transcrierii certificatelor de stare civilă procurate din străinătate, atât pentru ei, cât şi pentru copiii minori peste 14 ani;

– hotărârea judecătorească, rămasă definitivă şi irevocabilă, din care rezultă că solicitantul este divorţat, pentru cei aflaţi în aceasta situaţie, în original şi copie, iar pentru hotărârile judecătoreşti pronunţate în străinătate şi investite cu formulă executorie se prezintă copii traduse şi legalizate;

– paşaportul românesc valabil sau expirat ori certificatul constatator privind dobândirea cetăţeniei române emis de Ministerul Justiţiei sau misiunile diplomatice ale României din străinătate, original şi copie (pentru paşaport sunt necesare numai copii ale primelor 3 file), ori certificatul constatator privind dobândirea cetăţeniei române, emis de Ministerul Justiţiei sau de misiunile diplomatice şi oficiile consulare de carieră ale României în străinătate (în original si 2 copii);

– chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate.

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE PERSOANELOR CARE AU (RE)DOBÂNDIT CETĂŢENIA ROMÂNĂ:

Persoanele care au dobândit cetăţenia română şi doresc să li se elibereze act de identitate se vor prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor pe raza căruia locuiesc efectiv, unde vor prezenta următoarele documente:

–      certificatul constatator eliberat de Ministerul Justiţiei ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate, original şi două copii; în cazul minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani şi nu sunt înscrişi în certificatul constatator care atestă dobândirea cetăţeniei de către unul dintre părinţi, aceştia sunt îndrumaţi, pentru clarificarea cetăţeniei, către Ministerul Justiţiei;

–      certificatele de stare civilă ale solicitantului, naştere şi căsătorie, dacă este cazul, precum şi cele ale copiilor săi cu vârsta mai mică de 14 ani, care dobândesc cetăţenia română împreună cu părinţii, original şi copie; în vederea obţinerii certificatelor de stare civilă româneşti, se solicită transcrierea certificatelor de stare civilă procurate din străinătate la Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti;

–      documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;

–      un document cu fotografie, cu care solicitantul poate face dovada identităţii, respectiv: paşaport, permis de conducere sau act de identitate străin, original şi copie;

–      chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate.

La eliberarea actului de identitate, solicitantul va preda permisul de şedere eliberat de Autoritatea pentru Străini, iar în situaţia în care nu mai deţine acest document va da o declaraţie în acest sens.

CARTEA PROVIZORIE DE IDENTITATE:

Cartea de identitate provizorie se eliberează atunci când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare eliberării cărţii de identitate şi în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România. Pentru cartea de identitate provizorie, termenul de valabilitate se stabileşte de serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, dar nu poate fi mai mic de 30 de zile sau mai mare de un an.

Acte necesare

– cerere -de la ghişeul SPCLEP

– documentele pe care le poate prezenta pentru a face dovada numelui, stării civile, cetăţeniei române, a adresei de domiciliu, trei fotografii 3/4 cm având la bază o bandă albă de 7 mm şi documentul cu care face dovada achitării , în condiţiile legii a chitanţei reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii.