Autorizatie transport deseuri nepericuloase

Hotararea Guvernului nr.1061/ 2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României se stabileşte procedura de reglementare şi control al transportului deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

Aceasta se aplică deşeurilor periculoase şi deşeurilor nepericuloase prevăzute în Hotararea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu completările ulterioare.

Transportul deşeurilor se realizează numai către operatorii economici care deţin autorizaţie de mediu conform legislaţiei în vigoare pentru activităţile de colectare, stocare temporară, tratare, valorificare, eliminare.

Este interzis transportul deşeurilor de orice natură de la locul de producere la cel de colectare, stocare temporară, tratare, valorificare, eliminare, fără respectarea prevederilor acestei hotărari.

Transportul deseurilor nepericuloase se efectuează pe baza formularului de încărcare-descărcare deşeuri nepericuloase.

1. Deşeurile nepericuloase destinate eliminării se transportă de la expeditor la destinatar şi se controlează pe baza formularului de încărcare-descărcare deşeuri nepericuloase tipizat, cu regim special.

Formularul de încărcare-descărcare deşeuri nepericuloase se completează de către expeditor în 3 exemplare şi se păstrează după cum urmează:

–         un exemplar semnat şi ştampilat la expeditor,

–         un exemplar la transportator, semnat, completat cu codul numeric personal al persoanei care transportă deşeurile şi cu numărul de înmatriculare al mijlocului de transport,

–         un exemplar  se transmite destinatarului prin intermediul transportatorului.

După semnarea şi ştampilarea formularului de încărcare-descărcare de către destinatar, acesta îl transmite expeditorului prin fax sau prin poştă, cu confirmare de primire.

Fiecare transport de deşeuri nepericuloase trebuie să fie însoţit de un formular de încărcare-descărcare deşeuri nepericuloase.

Formularul de încărcare-descărcare deşeuri nepericuloase este înregistrat de către destinatar într-un registru securizat, înseriat şi numerotat pe fiecare pagină.

 

2. Transportul şi controlul deşeurilor nepericuloase destinate operaţiilor de colectare, stocare temporară, tratare, valorificare, eliminare se efectuează pe baza formularului de încărcare-descărcare deşeuri nepericuloase, completat şi semnat de către expeditorul, transportatorul şi destinatarul deşeurilor nepericuloase.

Formularul de încărcare-descărcare în baza căruia se realizează transportul şi controlul deşeurilor nepericuloase destinate colectării/stocării temporare/tratării/valorificării/eliminării se păstrează astfel:

–  o copie la expeditorul deşeurilor;

–  o copie la destinatarul acestora;

–  o copie la transportatorul deşeurilor.

Expeditorul, destinatarul şi transportatorul deşeurilor nepericuloase sunt obligaţi să prezinte formularul de încărcare-descărcare deşeuri nepericuloase la solicitarea organelor abilitate conform legii să efectueze controlul asupra gestionării deşeurilor.

Nu intră sub incidenţa prevederilor acestei hotărâri, transportul deşeurilor municipale, efectuat de către operatorii economici autorizaţi să presteze serviciul de salubrizare în localităţi,

Operatorii economici care efectuează transportul propriilor deşeuri nepericuloase, cum ar fi deşeurile de producţie şi deşeurile asimilabile celor municipale, trebuie să completeze formularul de încărcare-descărcare deşeuri nepericuloase.