Home » Acte utilitati » Autorizatie transport deseuri nepericuloase

Autorizatie transport deseuri nepericuloase

Hotararea Guvernului nr.1061/ 2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României se stabileşte procedura de reglementare şi control al transportului deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

Aceasta se aplică deşeurilor periculoase şi deşeurilor nepericuloase prevăzute în Hotararea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu completările ulterioare.

Transportul deşeurilor se realizează numai către operatorii economici care deţin autorizaţie de mediu conform legislaţiei în vigoare pentru activităţile de colectare, stocare temporară, tratare, valorificare, eliminare.

Este interzis transportul deşeurilor de orice natură de la locul de producere la cel de colectare, stocare temporară, tratare, valorificare, eliminare, fără respectarea prevederilor acestei hotărari.

Transportul deseurilor nepericuloase se efectuează pe baza formularului de încărcare-descărcare deşeuri nepericuloase.

1. Deşeurile nepericuloase destinate eliminării se transportă de la expeditor la destinatar şi se controlează pe baza formularului de încărcare-descărcare deşeuri nepericuloase tipizat, cu regim special.

Formularul de încărcare-descărcare deşeuri nepericuloase se completează de către expeditor în 3 exemplare şi se păstrează după cum urmează:

–         un exemplar semnat şi ştampilat la expeditor,

–         un exemplar la transportator, semnat, completat cu codul numeric personal al persoanei care transportă deşeurile şi cu numărul de înmatriculare al mijlocului de transport,

–         un exemplar  se transmite destinatarului prin intermediul transportatorului.

După semnarea şi ştampilarea formularului de încărcare-descărcare de către destinatar, acesta îl transmite expeditorului prin fax sau prin poştă, cu confirmare de primire.

Fiecare transport de deşeuri nepericuloase trebuie să fie însoţit de un formular de încărcare-descărcare deşeuri nepericuloase.

Formularul de încărcare-descărcare deşeuri nepericuloase este înregistrat de către destinatar într-un registru securizat, înseriat şi numerotat pe fiecare pagină.

 

2. Transportul şi controlul deşeurilor nepericuloase destinate operaţiilor de colectare, stocare temporară, tratare, valorificare, eliminare se efectuează pe baza formularului de încărcare-descărcare deşeuri nepericuloase, completat şi semnat de către expeditorul, transportatorul şi destinatarul deşeurilor nepericuloase.

Formularul de încărcare-descărcare în baza căruia se realizează transportul şi controlul deşeurilor nepericuloase destinate colectării/stocării temporare/tratării/valorificării/eliminării se păstrează astfel:

–  o copie la expeditorul deşeurilor;

–  o copie la destinatarul acestora;

–  o copie la transportatorul deşeurilor.

Expeditorul, destinatarul şi transportatorul deşeurilor nepericuloase sunt obligaţi să prezinte formularul de încărcare-descărcare deşeuri nepericuloase la solicitarea organelor abilitate conform legii să efectueze controlul asupra gestionării deşeurilor.

Nu intră sub incidenţa prevederilor acestei hotărâri, transportul deşeurilor municipale, efectuat de către operatorii economici autorizaţi să presteze serviciul de salubrizare în localităţi,

Operatorii economici care efectuează transportul propriilor deşeuri nepericuloase, cum ar fi deşeurile de producţie şi deşeurile asimilabile celor municipale, trebuie să completeze formularul de încărcare-descărcare deşeuri nepericuloase.

RSS Ultimele revizuiri

 • Acte necesare inregistrare casatorie (cununie civila) 31 iulie 2018
    Casatoria se incheie de catre ofiterul de stare civila, la sediul autoritatii administratiei publice locale in a carei raza administrativ-teritoriala isi are domiciliul (resedinta) unul dintre viitorii soti.   Pentru incheierea casatoriei, viitorii soti trebuie sa prezinte fiecare urmatoarele acte: -Declaratia de casatorie, completata personal de catre viitorii soti, in scris, la oficiul de […]
 • Acte necesare inscriere liceu 31 iulie 2018
    Înscrierea la licee a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate se efectueaza, conform unui program afişat de unitatea de învăţământ, pe baza următoarelor acte:   cererea de înscriere; cartea de identitate (daca este cazul) şi certificatul de naştere, în copie legalizată; adeverinţa cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa […]
 • Acte necesare inscriere invatamant primar 31 iulie 2018
                                     DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE     Dosar plic Cerere-tip de înscriere Copie și original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal Copie și original după certificatul de naştere al copilului Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea […]
 • Acte necesare pentru cazare camin 31 iulie 2018
  ACTE NECESARE PENTRU CAZARE • două exemplare ale formularului de contract de cazare (un exemplar pentru student și un exemplar pentru administrația căminului) ‐ formularele se distribuie la administraţia căminului; • cartoteca de flotant completată (va fi oferită de administraţia căminului); • o fotografie color, tip carte de identitate ‐ se va aplica pe legitimaţia […]
 • Acte necesare inscriere copil la cresa sau gradinita 31 iulie 2018
                 Acte necesare pentru inscrierea copilului la cresa sau gradinita    Pentru inscrierea copilului la cresa sau gradinita, aveti nevoie de un dosar care sa contina urmatoarele documente: Cerere; Copii după actele de identitate ale copilului si a parintilor; Acte medicale care să ateste faptul că poate frecventa colectivitatea […]