Acte necesare inregistrare marca la OSIM

O marca este un cuvant, nume, simbol sau un dispozitiv care este utilizat in productia,  comertul cu marfuri sau prestarea de servicii pentru a indica sursa de bunuri sau serviciilor si sa le distinga de produsele sau serviciile altora. Marcile pot fi inregistrate atat de persoane fizice cat si de persoane juridice.

Formele sub care pot fi inregistrate marcile sunt:

1) Inregistrare marca verbala: un cuvant sau un slogan
2) Inregistrare marca figurativa: un desen, logo care sa nu contina: litere sau cifre
3) Inregistrare marca combinata: un cuvant si un logo (alb – negru, sau color)

4) Marci nationale (Inregistrare marci la OSIM – Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci)
5) Marci comunitare (Inregistrare marci la OHIM/OAPI – Oficiul pentru Armonizarea Piatei Interne)
6) Marci internationale (Inregistrare marci la WIPO/OMPI – Organizatia Mondiala a Proprietatii Intelectuale)

Prin inregistrarea marcii la OSIM obtineti o protectie asupra acesteia de 10 ani de la data depunerii cererii. Prin depunerea unei cereri de reinnoire si achitarea taxelor oficiale aferente, protectia marcii putand fi prelungita succesiv cu cate 10 ani, de un numar nelimitat de ori.

Pentru a înregistra la OSIM ca marcă, o denumire însoţită sau nu de un element figurativ, în conformitate cu Legea 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, modificată şi completată prin Legea 66/2010, aveţi de parcurs următoarele etape:

– este necesar să completaţi, pe calculator (se preferă, dacă este posibil, să se completeze formularul din formatul pdf ) sau pe maşina de scris (nu se primeşte completat de mână) cererea de înregistrare de marcă (formular tip).
Acest formular trebuie depus la OSIM, în două exemplare, direct sau prin poştă cu confirmare de primire; formularul se poate trimite şi prin fax cu condiţia ca în termen de 30 de zile să fie transmis la sediul OSIM şi formularul original, însoţit de o adresă în care să se precizeze că a fost depus mai întâi prin fax şi să se menţioneze numărul care a fost primit de la „Biroul de Recepţie Înregistrări C.B.I., D.M.I., MĂRCI” al OSIM;

– dacă marca are o grafică particulară (respectiv o scriere diferită de cea standard sau are un element figurativ care însoţeşte denumirea) este necesar să ataşaţi o reproducere grafică suficient de clară a mărcii, de dimensiune maximă 8×8 cm, în spaţiul corespunzător de pe formular (la rubrica 2.4) şi să anexaţi pe o pagină separată încă o reproducere, de aceeaşi dimensiune şi culoare cu cea de pe formular;

– cuantumul taxelor ce trebuie achitate pentru mărci şi indicaţii geografice sunt prevăzute în OG nr.41/1998 republicată privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora, publicată în Monitorul Oficial nr. 959 din 29.11.2006 – anexa 4, cu modificările impuse de Legea 66/2010;

– odată cu depunerea cererii va trebui să achitaţi taxa de înregistrare a acesteia în valoare de 36 lei si taxa de publicare a ei, care are valoarea de 108 lei pentru mărcile alb-negru şi 360 lei pentru mărcile color;
Dacă depuneţi cererea direct la sediul OSIM, taxele se achită la casieria instituţiei, iar dacă o trimiteţi prin poştă va trebui să ataşaţi la cerere o copie a ordinului de plată din care să reiasă achitarea taxelor menţionate.

– pentru examinarea în fond a cererii de înregistrare de marcă trebuie achitată o taxă ( în maxim trei luni de la depunerea cererii de înregistrare, în caz contrar dosarul urmând a fi radiat pentru neplată taxe), taxa ce urmează a fi stabilită în funcţie de felul în care arată marca şi de numărul de clase pentru care urmează să fie înregistrată. Clasele menţionate se referă la obiectul de activitate pentru care se solicită protecţia prin marcă şi se găsesc în Clasificarea Internaţională a Mărcilor de la Nice ediţia a IX- a ( se găseşte pe site în limba română, cu detalii pentru fiecare clasa); în cazul în care nu sunteţi sigur de încadrarea claselor, puteţi trece la rubrica 10 din formular, descrierea activităţii dvs., urmând să facă clasificarea examinatorii de la Serviciul Examinare Preliminară Mărci, contra unei taxe de 108 lei.

OSIM examinează în fond o cerere de înregistrare marcă în 6 luni de la publicarea acesteia, cu condiţia achitării taxelor corespunzătoare şi deci, de admiterea sau respingerea înregistrării mărcii respective.

Cu condiţia achitării unei taxe suplimentare de urgentare, echivalentă cu dublul taxelor de înregistrare şi examinare prevăzute de lege, OSIM examinează şi hotărăşte asupra cererii de marca, în termen de 3 luni de la publicarea acesteia.

În cazul admiterii înregistrării mărcii se va publica în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială – Secţiunea Mărci, în format electronic şi se înscrie în Registrul Mărcilor urmând să se elibereze certificatul de înregistrare cu condiţia achitării taxei prevăzute de lege în valoare de 180 lei.

Se poate afla dacă o marcă este sau nu înregistrată făcând o cerere de cercetare documentară şi achitand taxa corespunzătoare.
Acest formular trebuie completat şi poate fi adus la OSIM personal şi atunci taxa se poate achita la casieria şi se eliberează factura corespunzătoare sau poate fi transmis prin poştă sau prin fax cu condiţia să ataşaţi la cerere copie după ordinul de plată din care reiese achitarea taxei.

Perioada de valabilitate a unei mărci este de 10 ani începând cu data la care a fost depusa cererea de înregistrare, şi poate fi reînnoită pe oricât de multe perioade de 10 ani, cu condiţia achitării taxelor corespunzătoare.

Tara noastră este membră a Uniunii de la Madrid, fiind semnatară atât a Aranjamentului de la Madrid, cât şi a Protocolului de la Madrid, astfel că înregistrarea internaţionala a unei mărci naţionale se poate face unitar prin Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale de la Geneva (OMPI); înregistrarea prin acest sistem se poate face numai după obţinerea protecţiei în România.
Înregistrarea internaţională a mărcilor se face în conformitate cu art. 64 şi 65 din Legea 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, modificată şi completată prin Legea 66/2010, şi cu art. 23 si 24 din Regulamentul de aplicare al acestei legi:
– formulare pentru utilizarea procedurilor de înregistrare, reînnoire, mărci pe plan internaţional; formularele se completează pe calculator (nu se primesc scrise de mână), în engleză, franceză sau spaniolă, în două exemplare.
– taxele privind procedurile de înregistrare, reînnoire, mărci pe plan internaţional

Totodată, prin SISTEMUL MADRID se poate solicita protecţie în Comunitatea Europeana (EM), aceasta fiind semnatară a Protocolului Aranjamentului de la Madrid.

După completare, formularul ales trebuie depus la sediul OSIM, în două exemplare, însoţit de plata taxei de 252 RON + 108 RON pentru fiecare clasă suplimentară începând cu cea de-a doua, sumă ce reprezintă contravaloarea certificării exactităţii datelor din dosarul naţional şi transmiterii cererii de înregistrare internaţionala a mărcii la Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale de la Geneva (OMPI).