Titular si beneficiar al indemnizatiei pentru cresterea copilului este unul dintre părinţii copilului nou – născut care, in ultimul an anterior datei naşterii acestuia, a realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit.De indemnizaţia pentru creşterea copilului beneficiază, opţional, oricare dintre părinţii fireşti ai copilului in varstă de pană la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pană la 3 ani.

Beneficiază de aceleaşi drepturi şi una dintre persoanele care au adoptat copilul, cărora li s-a incredinţat copilul in vederea adopţiei sau care au copilul in plasament ori in plasament in regim de urgenţă, precum şi persoana care a fost numită tutore.

 

Conditiile pentru obtinerea indemnizatiei de crestere copil sunt urmatoarele:

 

– are domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul Romaniei, locuieşte impreună cu copilul sau copiii pentru care solicită drepturile şi se ocupă de creşterea şi ingrijirea acestuia (acestora).

– părintele care, in ultimul an, anterior datei naşterii copilului, a realizat timp de 12 luni, venituri profesionale supuse impozitului pe venit .

 

Cele 12 luni pot fi constituite integral şi din perioadele in care persoana s-a aflat in una sau mai multe dintre următoarele situaţii:

 • şi-a insoţit soţul/soţia trimis/trimisă in misiune permanentă in străinătate;
 • a beneficiat de indemnizaţie de şomaj, stabilită conform legii, sau a realizat perioade de stagiu de cotizare in sistemul public de pensii, in condiţiile prevăzute de actele normative cu caracter special care reglementează concedierile colective;
 • a beneficiat de concedii medicale şi de indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obişnuite sau de accidente in afara muncii;
 • a beneficiat de concedii medicale şi de indemnizaţii pentru prevenirea imbolnăvirilor şi recuperarea capacitaţii de muncă, exclusiv pentru situaţiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale;
 • a beneficiat de concedii medicale şi de indemnizaţii pentru maternitate;
 • a beneficiat de concedii medicale şi de indemnizaţii pentru ingrijirea copilului bolnav;
 • a beneficiat de concedii medicale şi de indemnizaţii de risc maternal;
 • a beneficiat de pensie de invaliditate;
 • a beneficiat de concedii şi de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările ulterioare;
 • a urmat cursurile de zi ale invăţămantului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora cu examen de licenţă sau de diploma. In sensul dispoziţiilor art. 38 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, se ia in considerare intervalul cuprins intre ziua in care incepe şi ziua in care se sfarşeşte fiecare an universitar, in condiţiile legii;
 • se află in perioada de 60 de zile de la absolvirea cursurilor de zi ale invăţămantului universitar, organizat potrivit legii, cu examen de licenţă sau de diploma, in vederea angajării sau, după caz, a trecerii in şomaj, potrivit legii;
 • a beneficiat de concediu fără plata pentru a participa la cursuri de formare şi perfecţionare profesională din iniţiativa angajatorului sau la care acesta şi-a dat acordul, organizate in condiţiile legii;
 • a lucrat cu contract individual de muncă in străinătate, pe baza acordurilor guvernamentale bilaterale incheiate de Romania cu alte state;
 • se află in perioada de intrerupere temporara a activităţii, din iniţiativa angajatorului, fără incetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, potrivit legii;
 • a satisfăcut serviciul militar ca militar in termen sau ca militar cu termen redus, pe durată legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau in prizonierat;
 • a realizat in sistemul public de pensii, pană la data de 1 ianuarie 2006, perioade de stagiu de cotizare pe baza de contract de asigurare socială;
 • a beneficiat de indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului pană la varsta de 2 ani, respectiv pană la 3 ani in cazul copilului cu handicap.

 

Indemnizaţia pentru creşterea copilului se cuvine pentru fiecare dintre primele 3 naşteri sau, după caz, pentru primii 3 copii.

In cazul suprapunerii a doua sau trei situaţii de natura a genera dreptul la indemnizaţia de creştere a copilului se acorda o singura indemnizaţie, prelungindu-se atat concediul pentru creştere cat şi durata de plată a indemnizaţiei.

 

Dreptul reprezentand indemnizaţia pentru creşterea copilului se cuvine şi se plăteşte după cum urmează:

 • incepand cu ziua următoare celei in care incetează, conform legii, concediul de maternitate, dar nu mai devreme de a 43-a zi de la data naşterii copilului, dacă cererea este depusă in termen de 60 de zile lucrătoare de la acea data;
 • incepand cu data naşterii copilului, dacă cererea este depusă in termen de 60 de zile lucrătoare de la acea data, in cazul persoanelor care nu indeplinesc condiţiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate şi a indemnizaţiei aferente;
 • incepand cu data adopţiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau incredinţării, dacă cererea este depusă in termen de 60 de zile lucrătoare de la data la care s-au aprobat ori, după caz, s-au instituit măsurile de protecţie a copilului;
 • de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situaţii, inclusiv pentru cazul in care cererea a fost depusă peste termenele prevăzute.

 

Acte necesare obtinerii  indemnizatiei pentru cresterea copilului:

 • Cerere şi declaraţii tip;
 • Adeverinţă eliberată de angajator sau de autorităţile competente din care să rezulte:
  • perioada in care solicitantul dreptului a beneficiat de indemnizaţie de maternitate;
  • data la care se implinesc cele 42 de zile din concediul de lăuzie;
  • data de la care solicitantul dreptului se află in concediu pentru creşterea copilului;
  • realizarea in ultimele 12 luni, inaintea datei naşterii copilului, a veniturilor profesionale supuse impozitului pe venit;
 • Copie dupa contractul de munca, cu viza „conform cu originalul” cu ştampilă şi semnătură angajatorului de la toate firmele unde au lucrat timp de 12 luni inaintea nasterii copilului, copii dupa toate actele aditionale si decizia de suspendare a activitatii.
 • In cazul activitatilor independente, sunt necesare: certificatul de inregistrare fiscala / contract de colaborare, Adeverinta de la Administratia Financiara in care sa fie specificate veniturile realizate si plata impozitului aferent pentru 12 luni anterioare datei nasterii copilului si decizia de suspendare a activitatii de la Registrul Comertului / angajator, dupa caz;
 • Copie a concediilor medicale de maternitate vizata de angajator (copie „conform cu originalul” cu stampila si semnatura angajatorului);
 • Copii xerox – acte de identitate ale celor doi parinti, certificatul de nastere al copilului, certificat de casatorie;
 • Copie – certificat de incadrare in grad de handicap al copilului, dupa caz;
 • Dosar cartonat cu sina, 15 coli A4 tip xerox.

 

La depunerea dosarului vor fi prezentate toate actele in original, iar cererea şi adeverinţa vor fi completate fără greşeli sau ştersături.

Pentru virarea indemnizaţiei in cont bancar, se va ataşa un extras de cont, cu semnătura şi ştampila băncii.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.