Acte necesare contract furnizare energie electrica

Actele necesare pentru racordarea la reţeaua de furnizare energie electrica şi pentru a încheia contractul de furnizare a energiei electrice sunt urmatoarele:

1) Avizul de amplasament

Avizul e amplasament este necesar pentru construcţii noi de orice fel, conducte magistrale (apă, gaze, canalizare), cabluri telefonice subterane, drumuri nationale şi căi ferate.

Acte necesare pentru emiterea avizului de amplasament:

  • cerere chestionar pentru aviz de amplasament (formular tipizat);
  • copie după certificatul de urbanism;
  • plan de încadrare în zonă, la scară, vizat spre neschimbare de către organele competente potrivit legii (copie în două exemplare);
  • plan de situaţie la scară 1:500 (sau 1:1000, 1:2000 pentru reţele, conducte, cabluri, etc.) cu amplasamentul obiectivului, vizat spre neschimbare de către organele competente potrivit legii; dacă este cazul se anexează planuri cu trasee, profiluri şi/sau secţiuni. Din acestea trebuie să rezulte clar coordonatele viitoarei construcţii sau instalaţii, în plan orizontal şi vertical faţă de puncte de reper fixe existente în teren pentru a putea fi stabilită poziţia faţă de reţelele electrice din zonă (copie în două exemplare);
  • dovada achitării tarifului pentru emiterea avizului de amplasament;
  • fişa tehnică vizată de către un proiectant atestat (copie în două exemplare).

2)Avizul tehnic de racordare este necesar pentru racordarea la reţea a oricărui solicitant care doreşte alimentarea cu energie electrică. Structura documentaţiei necesară emiterii ATR depinde de tipul de client solicitant.

Acte necesare eliberare aviz tehnic de racordare Client casnic:

a) utilizator nou, definitiv sau temporar
-cerere întocmită pe formular tipizat;
-dovada achitării tarifului de emitere;
-certificatul de urbanism, în copie şi în original—care se restituie;
-copie după avizul de amplasament, eliberat anterior de Distribuitorul zonal;
-actele de proprietate sau orice alt înscris care atestă dreptul de folosinţă a terenului/incintei/clădirii în care se constituie locul de consum/producere pentru care se solicita ATR, in copie si in original (care se restituie). In cazul spaţiilor închiriate este necesar acordul proprietarului pentru executarea de lucrări în instalaţiile electrice;
schiţa de amplasament, cu coordonate din care să rezulte precis poziţia locului de consum
– plan de situaţie la scara 1:500/ scara 1:1000 (pentru amplasamente izolate);

alte cazuri e solicitare aviz tehnic de racordare

b) utilizator existent, solicitând creşterea puterii instalate, respectiv creşterea puterii solicitate din reţeaua electrică faţă de puterea aprobată anterior pentru locul de consum respectiv
c) separarea unui utilizator de instalaţiile altui utilizator, în vederea racordării directe la reţeaua electrică
d) schimbarea numelui unui utilizator, preluarea obiectivului de la un loc de consum prin cumpărare, moştenire, închiriere spaţii, fără depăşirea puterii aprobate prin avizul tehnic de racordare pentru acel loc de consum

Acte necesare eliberare aviz tehnic de racordare Client non-casnic:

a) utilizator nou

-cerere întocmită pe formular tipizat;
-dovada achitării tarifului de emitere;
-certificatul de urbanism, în copie şi în original—care se restituie;
-copie după avizul de amplasament, eliberat anterior de Distribuitorul zonal;
-actele de proprietate sau orice alt înscris care atestă dreptul de folosinţă a terenului/incintei/clădirii în care se constituie locul de consum/producere pentru care se solicita ATR, in copie si in original (care se restituie). In cazul spaţiilor închiriate este necesar acordul proprietarului pentru executarea de lucrări în instalaţiile electrice;
schiţa de amplasament, cu coordonate din care să rezulte precis poziţia locului de consum
– plan de situaţie la scara 1:500/ scara 1:1000 (pentru amplasamente izolate);

alte cazuri e solicitare aviz tehnic de racordare
b) utilizator existent, solicitând creşterea puterii din reţeaua electrică faţă de puterea aprobată anterior pentru locul de consum respectiv
c) separarea unui utilizator de instalaţiile altui utilizator, în vederea racordării directe la reţeaua electrică
d) modificarea unor elemente de natură tehnică faţă de situaţia iniţială, cu sau fără depăşirea puterii aprobate prin avizul tehnic de racordare pentru acel loc de consum
e) modificarea unor elemente de natură administrativă faţă de situaţia iniţială, fără depăşirea puterii aprobate prin avizul tehnic de racordare pentru acel loc de consum

3) Realizarea instalaţiei de racordare

Acte necesare pentru realizarea instalației de racordare la reteaua de distribuție a energiei electrice:

• Depunerea cererii de racordare în vederea stabilirii modalităţii de execuţie a lucrǎrilor de racordare
• Încheierea contractului de racordare între Distribuitorul zonal şi client
• Realizarea instalaţiei de racordare
• Încheierea Convenţiei de exploatare cu Operatorul de distribuţie, dacă este cazul.  Necesitatea încheierii Convenţiei de exploatare se stabileşte de către Operatorul de distribuţie

4) Încheierea contractului de furnizare a energiei electrice

Acte necesare încheiere contract de furnizare a energiei electrice:

• Depunerea cererii şi a actelor necesare pentru încheierea contractului de furnizare, conform cerinţelor furnizorului
• Încheierea contractului de furnizare între orice Furnizor acreditat ANRE şi client în 10 zile de la data depunerii cererii şi a documentaţiei complete.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.