Acte necesare pentru obtinere credit ”prima casa”

Pentru a obtine un Credit Prima Casa, solicitantul trebuie sa prezinte o serie de documente valabile pentru fiecare banca ce acorda finantare prin Programul Prima Casa.

Aceste documente sunt:

– Declaratie pe propria raspundere , autentificata la notar, potrivit careia solicitantul nu detine in proprietate o locuinta, nici individual, nici in comun, cu sotul/sotia sau alte persoane si nu are in derulare in credit ipotecar

– Cerere de credit completata si semnata de catre toti participantii cu venituri

– Documente de identitate (carte de identitate, buletin)

– Documente de venit

– Documente referitoare la obiectul creditului (acte de proprietate, carte funciara, actele de identitate ale actualilor proprietari ai imobilului care urmeaza sa fie achizitionat copii)

– Documente de justificare a aportului propriu

– Raport de evaluare a imobilului adus in garantie, intocmit de un evaluator agreat de banca

– Actul de identitate al solicitantului, inclusiv sot/sotie sau codebitori in original si copie

– Certificat de casatorie – daca este cazul , in original si copie

– Adeverinta de venit de la compania angajatoare pe baza formularului pus la dispozitie de banca (in original) – emisa cu maxim 30 zile calendaristice inaintea depunerii dosarului

– Carte de munca – in copie , pe care sa scrie „Conform cu originalul”, semnatura si stampila persoanei care semneaza

– Contractul individual de munca, inclusiv actele aditionale ale acestuia, in copie.