Home » Acte alte domenii » Autorizatie montare sisteme de supraveghere

Autorizatie montare sisteme de supraveghere

Licenţa de funcţionare precum si autorizatia pentru montare sisteme de supraveghere se eliberează numai în situaţia in care s-a obţinut avizul favorabil al Serviciului Român de Informaţii.

Documentaţia se va depune în 4 exemplare, toate cu filele numerotate, certificate de reprezentatul societăţii (semnătura şi stampilă) şi consemnate în opisul lucrării, unde se vor face referiri de paginaţie.

Pentru obţinerea licenţei de funcţionare, reprezentantul societăţii trebuie, conform prevederilor legale, să depună la inspectoratul judeţean de poliţie în a cărui rază teritorială îşi are sediul social, următoarele documente:

a) cerere de eliberare a licenţei de funcţionare, adresată Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia Poliţiei de Ordine Publică, din care să rezulte activităţile solicitate, adresa şi telefoanele sediului social şi administrativ; Activităţile solicitate vor fi menţionate în mod expres, respectiv: proiectare – cod 7420, instalare – 4531, producţie – 3162 şi întreţinere – 4534, sisteme de alarmare împotriva efracţiei, dacă sunt incluse în obiectul de activitate al societăţii, în funcţie de opţiunea dorită. Cererea va fi formulată pentru a avea caracter oficial, cuprinzând număr şi dată de înregistrare la solicitant, iar numele semnatarului va fi consemnat în clar.
b) documentele de constituire şi funcţionare ale societăţii, în xerocopii certificate de reprezentantul societăţii, respectiv: actul constitutiv (statutul şi contractul), încheierea judecătorului-delegat de autorizare a constituirii (sentinţa civilă) şi certificatul de înmatriculare cu codul unic de înregistrare la Oficiul registrului comerţului (certificatul de înregistrare).
c) documentele conducătorilor societăţii: actul de identitate, ultima diplomă de studii şi curriculum vitae, sens în care cel puţin o persoană de conducere va îndeplini condiţia de pregătire de specialitate, calificare dobândită în profil electric şi specializare în sisteme electronice de securitate. În plus, persoana respectivă va fi supusă şi unui test cu privire la cunoaşterea legislaţiei în domeniu de inspectoratul judeţean de poliţie competent teritorial, înainte de a se emite avizul.
d) certificat constatator eliberat de Oficiul registrului comerţului, cu excepţia societăţilor nou-înfiinţate, care depun documentele pentru licenţiere în cel mult 30 zile de la data înregistrării firmei;
e) declaraţii pe propria răspundere ale asociaţilor/administratorilor că nu au făcut parte din organizaţii secrete transnaţionale, servicii de informaţii ori structuri militare sau paramilitare străine, că nu au fost pregătite de acestea pentru desfăşurarea unor activităţi specifice şi că nu au participat la conflicte militare externe. Declaraţiile vor fi certificate de poliţist sau autentificate de notar.
f) certificat de cazier fiscal pentru persoana juridică, cu excepţia cazurilor când societatea este nou constituită şi nu este înregistrată fiscal (se dovedeşte prin declaraţie pe proprie răspundere) ori are până la 3 luni de la înfiinţare;
g) dovada achitării taxei de licenţiere;
h) regulamentul de organizare şi funcţionare, având structura următoare: dispoziţii generale, structura organizatorică a societăţii, condiţii de angajare a personalului care desfăşoară activităţi în domeniul licenţiat, pregătirea şi controlul personalului implicat în activitatea specifică, dotarea societăţii, modul de derulare a activităţilor licenţiate şi dispoziţii finale. Pentru elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare se va folosi ca ghid modelul cadru afişat pe site-ul Direcţiei Poliţiei de Ordine Publică, care va fi adaptat particularităţilor societăţii.
Documentele se vor prezenta în xerocopie, cu excepţia certificatelor de cazier fiscal şi de atestare fiscală, care vor fi anexate in original.

Licenţierea persoanelor fizice sau a asociaţilor familiale se realizează similar ca la societăţile comerciale cu prezentarea autorizaţiei eliberate de primării în locul actului constitutiv, având declarate activităţile de instalare şi întreţinere de sisteme de alarmare.

Persoanele fizice licenţiate au dreptul de a executa numai lucrări pentru locuinţe şi anexe ale acestora, care nu necesită întocmirea de proiecte pentru a fi supuse avizării poliţiei.

În cazul în care sunt asociaţi persoane juridice, se anexează documentele de autorizare şi constituire a acestora şi ale reprezentantului legal, care trebuie să obţină avizele menţionate.

Aceleaşi condiţii sunt necesare şi în cazul societăţilor cu capital străin.
Dovada achitării taxei de licenţiere, care se achită la trezoreriile unde societatea îşi are sediul social, optând pentru una din cele două posibilităţi, taxa de regim normal –100 lei, cu soluţionare între 15-30 zile sau taxa la regim de urgenţă –300 lei, între 1-15 zile de la înregistrarea la Inspectoratul General al Poliţiei Române.
Certificatele menţionate trebuie să fie în termenul de valabilitate la depunerea documentaţiei la unităţile teritoriale de poliţie.

RSS Ultimele revizuiri

 • Acte necesare inregistrare casatorie (cununie civila) 31 iulie 2018
    Casatoria se incheie de catre ofiterul de stare civila, la sediul autoritatii administratiei publice locale in a carei raza administrativ-teritoriala isi are domiciliul (resedinta) unul dintre viitorii soti.   Pentru incheierea casatoriei, viitorii soti trebuie sa prezinte fiecare urmatoarele acte: -Declaratia de casatorie, completata personal de catre viitorii soti, in scris, la oficiul de […]
 • Acte necesare inscriere liceu 31 iulie 2018
    Înscrierea la licee a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate se efectueaza, conform unui program afişat de unitatea de învăţământ, pe baza următoarelor acte:   cererea de înscriere; cartea de identitate (daca este cazul) şi certificatul de naştere, în copie legalizată; adeverinţa cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa […]
 • Acte necesare inscriere invatamant primar 31 iulie 2018
                                     DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE     Dosar plic Cerere-tip de înscriere Copie și original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal Copie și original după certificatul de naştere al copilului Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea […]
 • Acte necesare pentru cazare camin 31 iulie 2018
  ACTE NECESARE PENTRU CAZARE • două exemplare ale formularului de contract de cazare (un exemplar pentru student și un exemplar pentru administrația căminului) ‐ formularele se distribuie la administraţia căminului; • cartoteca de flotant completată (va fi oferită de administraţia căminului); • o fotografie color, tip carte de identitate ‐ se va aplica pe legitimaţia […]
 • Acte necesare inscriere copil la cresa sau gradinita 31 iulie 2018
                 Acte necesare pentru inscrierea copilului la cresa sau gradinita    Pentru inscrierea copilului la cresa sau gradinita, aveti nevoie de un dosar care sa contina urmatoarele documente: Cerere; Copii după actele de identitate ale copilului si a parintilor; Acte medicale care să ateste faptul că poate frecventa colectivitatea […]