Home » Sistem educational » Acte necesare pentru inscriere la facultate

Acte necesare pentru inscriere la facultate

inscriere facultate

 

 

Acte necesare pentru inscrierea in vederea concursului de admitere la facultate:

 

 

 

Diploma sau Adeverinţa de Bacalaureat în original sau în copie legalizată pentru candidaţii care solicită locuri bugetate, respectiv în copie legalizată pentru candidaţii care optează numai pentru locuri cu taxă.

 • Foaia matricolă de la liceu în copie şi originalul pentru a fi legalizat la facultate.
 • Certificat de naştere în copie şi originalul pentru a fi legalizat la facultate.
 • Copie carte de identitate.
 • Diploma (în original şi copie) cu premiul obţinut sau diploma de participare pentru candidaţii care beneficiază de facilităţile acordate olimpicilor sau participanţilor la concursuri.
 • Diplomă de licenţă/absolvire sau diplomă echivalentă, în original sau copie legalizată la notariat, pentru candidaţii care doresc să urmeze o a doua facultate.
 • Formularul de înregistrare.
 • Fişa de înscriere, procesată pe loc de către Comisia de Admitere şi semnată după verificare de către candidat. Această fişă conţine şi lista opţiunilor candidaţilor pentru domeniile pe care se face admiterea.
 • Chitanţă taxă de procesare. Achitarea taxei (în cuantum de 30 Ron) se poate face în momentul depunerii dosarului de concurs, la Comisia de Admitere.
 • Chitanţă taxă de înscriere. Achitarea taxei (în cuantum de 170 Ron) se poate face în momentul depunerii dosarului de concurs, la Comisia de Admitere.
 • Actele din care să rezulte scutirea de taxă de procesare şi/sau de înscriere pentru candidaţii ce solicit acest lucru în condiţiile prezentului regulament.
 • Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat obţinută anterior anului curent vor depune la dosar o declaraţie pe proprie răspundere (conform modelului din Anexa 5) din care să rezulte traiectoria şcolară din învăţământul universitar românesc de stat.
 • Adeverinţă/Adeverinţe care să ateste numărul de ani bugetaţi sau cu taxă urmaţi în sistemul universitar românesc şi din care să rezulte faptul că a achitat la zi taxele universitare.
 • Certificat de competenţă lingvistică (dacă acesta face parte din lista aprobată de Rectoratul universităţii) pentru candidaţii ce optează pentru studii universitare organizate într-o limbă de circulaţie internaţională. Diploma de bacalaureat nu înlocuieşte diploma de competenţă lingvistică obţinută la bacalaureat.
 • Adeverinţă medicală tip (în original), din care să rezulte că sunt apţi pentru domeniul la care candidează.
 • Trei fotografii mărime ¾ (cu numele candidatului scris pe verso).
 • Dosar plic.

Pe dosarul de admitere la facultate se scrie numele complet cu initiala tatalui, adresa de e-mail si numarul de telefon.

Pentru persoanele care solicita scutirea de taxa la inscriere la concursul de admitere la facultate, se va prezenta unul din urmatoarele documente necesare:

 • copii legalizate dupa certificate de deces ale parintilor (in cazul celor orfani de ambii parinti);
 • adeverinte de la casa de copii (in cazul celor aflati in aceasta situatie);
 • adeverinte din care sa rezulte calitatea de personal didactic, in activitate, a sustinatorilor legali;
 • adeverinte din care sa rezulte calitatea de personal incadrat in Universitatea respectiva, pentru sustinatorii legali ai candidatului.

Cei care se inscriu si urmeaza doua facultati simultan, vor prezenta originalul diplomei de bacalaureat la facultatea la care au fost admisi pe locurile finantate, iar copia legalizata la cealalta facultate.

Adeverinta medicala-tip pentru admitere la facultate se elibereaza de catre cabinetele medicale, scolare sau teritoriale sau de catre medicul de familie.

Candidatii rromi trebuie sa prezinte o recomandare, emisa de una dintre organizatiile legal constituite ale rromilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, din care să reiasa ca respectivul candidat face parte din etnia rromă si nu faptul ca este membru al organizatiei in cauza.

RSS Ultimele revizuiri

 • Acte necesare inregistrare casatorie (cununie civila) 31 iulie 2018
    Casatoria se incheie de catre ofiterul de stare civila, la sediul autoritatii administratiei publice locale in a carei raza administrativ-teritoriala isi are domiciliul (resedinta) unul dintre viitorii soti.   Pentru incheierea casatoriei, viitorii soti trebuie sa prezinte fiecare urmatoarele acte: -Declaratia de casatorie, completata personal de catre viitorii soti, in scris, la oficiul de […]
 • Acte necesare inscriere liceu 31 iulie 2018
    Înscrierea la licee a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate se efectueaza, conform unui program afişat de unitatea de învăţământ, pe baza următoarelor acte:   cererea de înscriere; cartea de identitate (daca este cazul) şi certificatul de naştere, în copie legalizată; adeverinţa cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa […]
 • Acte necesare inscriere invatamant primar 31 iulie 2018
                                     DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE     Dosar plic Cerere-tip de înscriere Copie și original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal Copie și original după certificatul de naştere al copilului Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea […]
 • Acte necesare pentru cazare camin 31 iulie 2018
  ACTE NECESARE PENTRU CAZARE • două exemplare ale formularului de contract de cazare (un exemplar pentru student și un exemplar pentru administrația căminului) ‐ formularele se distribuie la administraţia căminului; • cartoteca de flotant completată (va fi oferită de administraţia căminului); • o fotografie color, tip carte de identitate ‐ se va aplica pe legitimaţia […]
 • Acte necesare inscriere copil la cresa sau gradinita 31 iulie 2018
                 Acte necesare pentru inscrierea copilului la cresa sau gradinita    Pentru inscrierea copilului la cresa sau gradinita, aveti nevoie de un dosar care sa contina urmatoarele documente: Cerere; Copii după actele de identitate ale copilului si a parintilor; Acte medicale care să ateste faptul că poate frecventa colectivitatea […]