Acte necesare infiintare PFA (persoana fizica autorizata)

Documentele necesare pentru inregistrare la Registrul Comerţului, inregistrare fiscala si autorizarea funcţionarii persoanelor fizice autorizate (PFA) sunt :

1. Cererea de înregistrare (original);
2. Dovada verificării disponibilităţii şi rezervării firmei (original);
3. Carte de identitate sau paşaport (fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul);
4. Documente care atestă drepturile de folosinţă asupra sediului profesional/punctelor de lucru (copie legalizată);
5. Dacă este cazul, avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr. 230/2007 (completat pe formular-tip, original);
6. Specimenul de semnătură al persoanei fizice autorizate (original);
7. Declaraţia-tip pe propria răspundere care să ateste îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare prevăzute de legislaţia specială din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii (model 1 sau model 2, după caz).
8. Alte documente necesare :
– precizare/declaretie din care să rezulte că titularul dreptului de proprietate înţelege să afecteze folosinţa spaţiului în vederea stabilirii sediului profesional al persoanei fizice autorizate;
– documentele doveditoare pentru patrimoniul de afectaţiune (declaraţie pe proprie răspundere);
– documentele care atestă pregătirea profesională (fotocopii certificate olograf);
– documentele care atestă experienţa profesională (fotocopii certificate olograf);
9. În cazul persoanelor fizice care desfăşoară activitate economică autorizată şi recunoscută într-un alt stat membru al UE sau al Spaţiului Economic European, documentaţia care atestă funcţionarea legală, obţinută în celalalt stat (fotocopie şi traducere în limba română certificată olograf).
10. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale, taxele de registru.

Dovezile privind sediul profesional si/sau puncte de lucru pot fi făcute, la alegerea solicitantului, cu unul dintre urmatoarele documente :

1. Certificat de rol fiscal/agricol, în termen de valabilitate
2. Contract de vânzare-cumpărare, intabulat
3. Contract de schimb, intabulat
4. Contract de închiriere înregistrat la Administraţia Finanţelor Publice, pentru cel încheiat între persoane fizice si persoane juridice sau intre persoane fizice
5. Contract de subînchiriere
6. Contract de concesiune, intabulat
7. Contract de leasing imobiliar
8. Contract de comodat, în original, în formă autentică sau sub semnătură privată, însoţit de actul doveditor al proprietarului, intabulat
9. Contract de donaţie, în formă autentică, intabulat
10.Contract de uz
11. Contract de uzufruct
12. Extras de carte funciară, în termen de valabilitate la depunere
13. Certificat de moştenitor
14. Act notarial de ieşire din indiviziune sau de delimitare a proprietăţii, intabulat
15. Hotărâre judecătorească definitivă privind proprietatea (intabulată) sau folosinţa/uzufructul
16. Hotărâre judecătorească definitivă de ieşire din indiviziune, intabulată
17. Proces verbal de recepţie a construcţiei, intabulat
18. Act de adjudecare a imobilului vândut în cadrul executării silite.

Documentele privind pregătirea sau experienţa profesională se atestă cu unul dintre următoarele documente:

– diploma;
– certificatul sau adeverinţa prin care se dovedeşte absolvirea unei instituţii de învăţământ;
– certificatul de calificare profesională sau de absolvire a unei forme de pregătire profesională;
– certificatul de competenţă profesională;
– atestatul de recunoaştere şi/sau echivalare pentru persoanele fizice care au dobândit calificarea în străinătate;
– atestatul de recunoaştere a calificării dobândite în străinătate, în afara sistemului de învăţământ;
– orice alte dovezi care să ateste experienţa profesională.

Specimenul de semnătură al persoanei fizice autorizate se depune la Oficiul Registrului Comerţului odată cu cererea de înregistrare şi poate fi dat în faţa notarului public, în formă legalizată, ori în faţa directorului ORC sau a înlocuitorului acestuia, care va certifica semnătura.
Taxele legale pot fi achitate în numerar sau cu card bancar la casieriile ORC, precum şi cu mandat poştal, ordin de plata.
Dacă s-a optat pentru transmiterea documentelor, care atestă înregistrarea în registrul comerţului, prin poştă, se percepe un tarif aprobat prin ordin al ministrului justiţiei.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.