Home » Acte utilitati » Acte necesare contract furnizare apa institutii publice,utilizator colectiv

Acte necesare contract furnizare apa institutii publice,utilizator colectiv

Pentru încheierea contractului de furnizare/ prestare a serviciilor de alimentare cu apă şi/sau de canalizare sunt necesare, după caz, următoarele tipuri de documente:

– documente care atestă dreptul de proprietate sau dreptul de folosinţă asupra imobilului;
– documente care atestă identitatea şi calitatea persoanei care semnează contractul;
– documente care atestă statutul juridic al persoanei juridice cu care se încheie contractul
care atestă destinaţia spaţiilor din imobil (locuinţă, activităţi economice) respectiv folosinţa apei.

Utilizator colectiv

Utilizatorul colectiv este un grup de persoane fizice şi/sau juridice care deţin în proprietate comună un imobil şi care beneficiază în comun de serviciile de alimentare cu apă şi/sau de canalizare.

Acte necesare pentru instituţii publice – utilizator colectiv:

– act de proprietate sau alt document care să ateste dreptul de folosinţă asupra imobilului;
– contract de închiriere/ contract de comodat + acord notarial dat de proprietar (nu mai vechi de 30 de zile) ce include și declaraţia tip a proprietarului, însoţite de copia actului de proprietate şi copie BI/CI a proprietarului;
– declaraţia tip a coproprietarului prin care se deleagă reprezentantul proprietarilor, însoţită de copie BI/CI, în cazul în care actul nu se referă la întreaga proprietate;
– copie Certificat Înregistrare Fiscală;
– copie Certificat Constatator;
– delegaţie din partea instituţiei (semnată şi ştampilată) pentru persoana care semnează contractul şi nu este reprezentant legal + copie BI/CI;
– adresă din partea instituţiei publice (semnată şi ştampilată) privind activitatea desfăşurată în imobil, necesar de apă şi deversare la canalizare (dacă nu este prevăzut în documente), suprafaţă de teren a proprietăţii, codul IBAN şi banca, adresă de corespondenţă, telefon, adresă e-mail şi persoană de contact;
– acord sau protocol încheiat cu consumatorii ce utilizează în comun branşamentul, privitor la stingerea datoriilor (în cazul separării consumului);
– adresă de reziliere din partea fostului titular de contract semnată şi ştampilată, când acesta a fost agent economic sau semnată de fostul titular de contract – persoana fizică dacă acesta nu figurează în istoricul actului de proprietate al solicitantului
– ştampila instituţiei publice

RSS Ultimele revizuiri

 • Acte necesare inregistrare casatorie (cununie civila) 31 iulie 2018
    Casatoria se incheie de catre ofiterul de stare civila, la sediul autoritatii administratiei publice locale in a carei raza administrativ-teritoriala isi are domiciliul (resedinta) unul dintre viitorii soti.   Pentru incheierea casatoriei, viitorii soti trebuie sa prezinte fiecare urmatoarele acte: -Declaratia de casatorie, completata personal de catre viitorii soti, in scris, la oficiul de […]
 • Acte necesare inscriere liceu 31 iulie 2018
    Înscrierea la licee a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate se efectueaza, conform unui program afişat de unitatea de învăţământ, pe baza următoarelor acte:   cererea de înscriere; cartea de identitate (daca este cazul) şi certificatul de naştere, în copie legalizată; adeverinţa cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa […]
 • Acte necesare inscriere invatamant primar 31 iulie 2018
                                     DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE     Dosar plic Cerere-tip de înscriere Copie și original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal Copie și original după certificatul de naştere al copilului Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea […]
 • Acte necesare pentru cazare camin 31 iulie 2018
  ACTE NECESARE PENTRU CAZARE • două exemplare ale formularului de contract de cazare (un exemplar pentru student și un exemplar pentru administrația căminului) ‐ formularele se distribuie la administraţia căminului; • cartoteca de flotant completată (va fi oferită de administraţia căminului); • o fotografie color, tip carte de identitate ‐ se va aplica pe legitimaţia […]
 • Acte necesare inscriere copil la cresa sau gradinita 31 iulie 2018
                 Acte necesare pentru inscrierea copilului la cresa sau gradinita    Pentru inscrierea copilului la cresa sau gradinita, aveti nevoie de un dosar care sa contina urmatoarele documente: Cerere; Copii după actele de identitate ale copilului si a parintilor; Acte medicale care să ateste faptul că poate frecventa colectivitatea […]