Acte necesare contract furnizare apa societati comerciale, utilizator colectiv

Pentru încheierea contractului de furnizare/ prestare a serviciilor de alimentare cu apă şi/sau de canalizare sunt necesare, după caz, următoarele tipuri de documente:

 

– documente care atestă dreptul de proprietate sau dreptul de folosinţă asupra imobilului;

– documente care atestă identitatea şi calitatea persoanei care semnează contractul;

– documente care atestă statutul juridic al persoanei juridice cu care se încheie contractul

care atestă destinaţia spaţiilor din imobil (locuinţă, activităţi economice) respectiv folosinţa apei.

 

Utilizator colectiv

 

Utilizatorul colectiv este un grup de persoane fizice şi/sau juridice care deţin în proprietate comună un imobil şi care beneficiază în comun de serviciile de alimentare cu apă şi/sau de canalizare.

 

Acte necesare pentru societăţi comerciale – utilizator colectiv:

 

–         act de proprietate intabulat/ declaraţie privind intabularea sau autorizaţie de construcţie pentru imobil (în cazul în care imobilul nu este menţionat în actul de proprietate);

–         contract de închiriere/ contract de comodat + acord notarial dat de proprietar (nu mai vechi de 30 de zile) ce include și declaraţia tip a proprietarului, însoţite de copia actului de proprietate şi copie BI/CI a proprietarului;

–         declaraţia tip a coproprietarului prin care se deleagă reprezentantul proprietarilor, însoţită de copie BI/CI, în cazul în care actul nu se referă la întreaga proprietate;

–         copie Certificat Unic de Înregistrare la Registrul Comerţului;

–         copie Certificat Înregistrare Fiscală;

–         copie Certificat Constatator;

–         delegaţie din partea societăţii (semnată şi ştampilată) pentru persoana care semnează contractul şi nu este reprezentant legal + copie BI/CI;

–         adresă din partea societăţii (semnată şi ştampilată) privind activitatea desfăşurată în imobil, necesar de apă şi deversare la canalizare (dacă nu este prevăzut în documente), suprafaţă de teren a proprietăţii, codul IBAN şi banca, adresă de corespondenţă, telefon, adresă e-mail şi persoană de contact;

–         acord sau protocol încheiat cu consumatorii ce utilizează în comun branşamentul, privitor la stingerea datoriilor (în cazul separării consumului);

–         adresă de reziliere din partea fostului titular de contract semnată şi ştampilată, când acesta a fost agent economic sau semnată de fostul titular de contract – persoana fizică dacă acesta nu figurează în istoricul actului de proprietate al solicitantului;

–         ştampila societăţii comerciale.