Acte necesare obtinerii permisului de port arma neletala

În vederea autorizării procurării armelor neletale, arme cu aer comprimat şi arme cu bilă de cauciuc, cetăţeanul român sau străinul cu domiciliul ori cu reşedinţa în România, trebuie să depună la organul de poliţie competent din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene, respectiv Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, în a căror rază teritorială domiciliază sau, după caz, îşi are reşedinţa, un dosar care să cuprindă următoarele documente:

a) cerere-tip de eliberare a permisului de port arma (model prezentat în anexa 1);

b) actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie;

c) un certificat medical eliberat de o unitate sanitară specializată cu cel mult 6 luni înaintea depunerii cererii, din care să rezulte că nu suferă de una dintre afecţiunile stabilite de Ministerul Sănătăţii, care fac imposibilă autorizarea pentru a deţine, a purta şi a folosi arme şi muniţii, şi că este apt să deţină astfel de arme şi muniţii;

d) certificat de cazier judiciar;

e) aviz psihologic din care să rezulte că solicitantul este apt să deţină, să poarte şi să folosească arme şi muniţii, eliberat cu cel mult 12 luni înaintea depunerii cererii, de un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de teste, atestat în condiţiile legii;

f) două fotografii color cu dimensiunea 4 x 5 cm;

g) dovada achitării taxelor pentru autorizare, prevăzute de legislaţia în vigoare

h) certificatul de deţinător al armelor neletale în care sunt înscrise armele pentru care se solicită eliberarea permisului.

Dacă solicitantul este titular al dreptului de deţinere, respectiv de port şi folosire al armelor letale, acesta va depune la autoritatea competentă :

– cerere însoţită de permisul de armă, în original şi în copie,
– C.I. în original şi copie,
– dovada achitării taxelor pentru înscrierea armei în permis,
– certificatul de deţinător.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.