Acte necesare pentru obtinerea adeverintei de asigurat

 

Cererea privind obtinerea adeverintei care atesta calitatea de asigurat, unde sa se regaseasca dovada platii contributiei,  va fi depusa la  registratura CJAS , in vederea eliberarii adeverintei de asigurat.

Cererea de eliberare a adeverintei de asigurat trebuie sa contina nr de telefon sau adresa e-mail de contact a solicitantului.

 

SALARIATII si COASIGURATII acestora fac dovada calitatii de asigurat cu Adeverinta eliberata de angajator ( conform anexei Ordinul 903/2007, publicat in M.O. nr.827 / 04.12.2007 ); utilizarea modelului publicat in M.O. este obligatorie.

 

PENSIONARII

• copie CI sau BI (pagina 2,3,4 si mutatia)

• copie Decizie pensionare (pentru pensionarii pe caz de boala)

• copie ultimul Talon de pensie sau adeverinta eliberata de institutia platitoare a pensiei

• Declaratie pe propria raspundere

Documente suplimentare, daca este cazul:

– copii Revizuiri medicale anuale 2008-2013 pentru pierderea capacitatii de munca / invaliditate

– document care atesta incadrarea intr-una din categoriile de beneficiari de legi speciale (189/2000, 309/2002, 44/1994, 341/2004, 118/1990)

– Adeverinta cu veniturile impozabile din perioada 2008-2013 de la Administratia Financiara de domiciliu (original) – pentru persoanele care obtin si alte venituri in afara celor provenite din pensii.

 

 

PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

• copie CI sau BI (pagina 2,3,4 si mutatia)

• dovada achitarii contributiei la asigurarile sociale de sanatate la zi

 

PERSOANA FARA VENIT

• copie CI sau BI (pagina 2,3,4 si mutatia)

• dovada achitarii contributiei la asigurarile sociale de sanatate la zi

 

ELEVI / STUDENTI intre 18 -26 ani

• Copie CI

• Document din care sa rezulte activitatea de elev / student

• Declaratie pe propria raspundere ca nu a realizat venituri din munca

• Dovada platii contributiei in cazul in care au obtinut venituri

 

TINERI cu varsta de pana la 26 ani care provin din sistemul de protectie a copilului

• copie Carte de identitate

• Adeverinta de la DGASPC care atesta faptul ca au fost inclusi intr-un sistem de protectie a copilului

• Adeverinta de la Primarie care atesta ca nu beneficiaza de ajutor social

• Declaratie pe propria raspundere ca nu a realizat venituri din munca

 

SOMER

• copie CI sau BI (pagina 2,3,4 si mutatia)

• copie ultimul talon somaj sau a adeverintei eliberate de institutiile care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj

 

FEMEI INSARCINATE  sau cele „proaspete mamici”

• copie CI sau BI(pagina 2,3,4 si mutatia)

• Adeverinta medicala sau copie Certificat de nastere copil

• Declaratie pe propria raspundere ca nu realizeaza venituri sau documente justificative ca realizeaza venituri lunare sub salariul de baza minim brut pe tara

 

COASIGURAT aflat in intretinerea unui asigurat:

• copie CI sau BI (pagina 2,3,4 si mutatia) pentru coasigurat si pentru pensionarul asigurat

• document care sa ateste gradul de rudenie (certificat de casatorie, certificat de nastere)

• copie Decizie pensionare pentru asigurat

• copie ultimul Talon de pensie pentru asigurat

• Declaratie pe propria raspundere ca nu realizeaza venituri proprii

• Declaratia pe propria raspundere a persoanei asigurate prin care aceasta declara ca are in intretinere pe coasigurat

 

BOLNAVI CU AFECTIUNI INCLUSE IN PROGRAMELE NATIONALE DE SANATATE:

• copie CIsau BI (pagina 2,3,4 si mutatia)

• Adeverinta medicala eliberata de medicul currant sau de cel care coordoneaza programul de sanatate

• Declaratie pe propria raspundere ca nu realizeaza alte venituri din munca, pensie sau alte surse

 

PERSOANE CARE SE AFLA IN CONCEDIU PENTRU CRESTERE COPIL DE PANA LA 2 ANI SI IN CAZUL COPILULUI CU HANDICAP PANA LA IMPLINIREA DE CATRE COPIL A VARSTEI DE 3 ANI:

• copie CI sau BI (pagina 2,3,4 si mutatia)

• copie Certificat de nastere copil

• Decizia emisa de Directia de Munca , Familie si Egalitate de Sanse

 

PERSOANE CARE FAC PARTE DINTR-O FAMILIE CARE ARE DREPTUL LA AJUTOR SOCIAL, POTRIVIT LEGII NR.416/2001:

• copie CI sau BI (pagina 2,3,4 si mutatia)

• adeverinta eliberata de primaria de sector din care sa rezulte data incadrarii in categoria persoanelor care au dreptul la ajutor social

 

 

Pentru cetatenii straini cu rezidenta in Romania:

• copie document de identitate ce confera dreptul de rezidenta pe teritoriul Romaniei

• Certificat constatator de la ONRC; pentru perioadele de rezidenta in care a avut calitatea de asociat/administrator se depun documentele contabile pentru fiecare exercitiu financiar din perioada 2008-2013:

– Bilanturi contabile

– PV repartizare profit

– Balante de sfarsit de an

– Ultima balanta intocmita la data platii contributiei

– Act constitutive

– CUI

– Certificate constatator daca aportul de capital social a suferit modificariin ultimii 5 ani

– Raport de gestiune in cazul actionarilor/asociatiilor

• Adeverinta de la Autoritatea pentru straini sau Declaratie notariala din care rezulta perioadele din ultimii 5 ani in care a obtinut document de identitate (legitimatie de sedere/ permis de sedere), daca dreptul de rezidenta a fost acordat intr-o perioada mai scurta de 5 ani

• Declaratie notariala din care sa rezulte perioada din ultimii 5 ani in care a obtinut venituri impozabile pe teritoriul Romaniei si natura acesrtora ; alte documente care atesta cuantumul veniturilor impozabile :

– Declaratii privind veniturile din salarii, obtinute din strainatate, a caror impunere se realizeaza in Romania, pentru persoanele detasate

– Declaratii de impunere in cazul persoanelor care obtin venituri din activitati independente

– Certificate fiscale pentru beneficiarii de venituri din cedarea folosintei bunurilor

– Alte documente care atesta cuantumul veniturilor impozabile pe teritoriul Romaniei

 

Pentru cetatenii straini care nu au obtinut niciodata rezidenta in Romania:

• copie Pasaport, pag. 1 si pag. cu ultima viza de intrare in Romania

• Declaratie notariala din care sa rezulte ca in ultimii 5 ani nu a avut nici un document de identitate eliberat de Autoritatile romane pentru conferirea dreptului de rezidenta in Romania

• Dovada plata asigurare facultativa (10,7% din valoarea a doua salarii minime lunare brute pe tara)

 

Pentru cetatenii straini platitori de contributie la F.N.U.A.S.S.:

• copie Document de identitate ce confera dreptul de rezidenta pe teritoriul Romaniei

• Certificat constatator de la ONRC

• Dovada platii contributiei

• Declaratie notariala daca este cazul

• Contract individual de munca, acte aditionale de prelungire, permis de munca (copie si original)

• Adeverinta de salariat care sa contina obligatoriu urmatoarele informatii

– Data angajarii

– Nr./data contract individual de munca

– Nr./data permis de munca

– Perioada angajarii

– Perioadele cu concediu fara plata

– Mentiunea retinerii si virarii, pe intreaga perioada a angajarii, a contributiei la FNUASS de catre angajator

 

 

• In cazul in care pentru depunerea sau ridicarea documentelor nu se prezinta beneficiarul direct, persoana imputernicita de catre acesta va prezenta urmatoarele documente:

1. imputernicire (delegatie) autentificata sau cu semnatura olografa a persoanei imputernicite;

2. copie act de identitate a persoanei imputernicite sau copie act de identitate a beneficiarului direct;

3. declaratie pe propria raspundere a persoaneii imputernicite din care sa rezulte ca a fost imputernicita de catre beneficiarul direct pentru depunerea sau ridicarea unor documente.

• La solicitarea adeverintei de asigurat, trebuie sa se prezinte documente care atesta plata contributiei de sanatate pe ultimii 5 ani (2004 -2009 )

• In cazul in care categoria de asigurat in care o persoana se incadreaza in prezent, este mai recenta de 5 ani, este necesar a se depune documente justificative corespunzatoare categoriei / categoriilor de asigurat in care s-a incadrat anterior

• In situatii speciale, pentru stabilirea corecta a categoriei de asigurat, respectiv platii contributiei, personalul institutiei poate solicita documente suplimentare considerate ca fiind relevante

• Documentele pentru fiecare categorie de asigurat se depun insotite de o cerere ( formular)

• Dovada calitatii de asigurat se face pe ultimii 5 ani ( 2008-2013 )

• Se vor prezenta orice alte documente justificative, considerate de catre personalul institutiei ca fiind relevante

• Termenul maxim legal de raspuns la solicitarile privind confirmarea calitatii de asigurat este de 30 zile

• Documentele justificative se depun insotite de o cerere prin care se solicita confirmarea calitatii de asigurat